Regulamin

Regulamin najmu Racecars24.pl

§ 5. Wydanie przedmiotu najmu

 1. Przedmiot najmu jest wyposażony w gaśnicę, koło zapasowe, narzędzia do zmiany koła, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy oraz instrukcję obsługi.
 2. Przedmiot najmu zostaje wydany z ilością paliwa wskazaną w protokole przekazania, umyty i posprzątany.
 3. Przedmiot najmu jest wyposażony w system lokalizacji GPS oraz system wykrywania wyłączenia trybu antypoślizgowego oraz LAUNCH CONTROL ( Kontrola Startu)
 4. Wraz z przedmiotem najmu, wydano najemcy dokumenty w postaci dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia objęcia ubezpieczeniami, o jakich mowa w § 1 ust. 2. niniejszej umowy.
 5. Szczegółowy stan pojazdu został szczegółowo opisany w protokole zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. do niniejszej umowy.
 6. Zawierając niniejszą umowę, Najemca kwituje jednocześnie odbiór pojazdu w stanie opisanym wyżej oraz w protokole zdawczo-odbiorczym.

§ 6. Sposób korzystania z przedmiotu najmu

 1. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez niego w celach związanych z osobistymi przejazdami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodną z wpisem we właściwym rejestrze działalności (CEIDG lub KRS).
 2. Najemca nie jest uprawniony do udostępnienia przedmiotu do kierowania innym osobom, niż:
  1. Sam najemca – prawo jazdy nr: …………………………………..
  2. Imię i nazwisko – prawo jazdy nr: …, ważne do dnia … / bezterminowo;
 3. Przedmiot najmu nie będzie wykorzystywany przez najemcę ani inne osoby do komercyjnego przewozu osób lub przewozu towarów.
 4. Maksymalny miesięczny / limit kilometrów wynosi: …………………….
 5. Wyjazd przedmiotem najmu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.
 6. Koszty eksploatacji, przedmiotu najmu, w tym w szczególności koszty paliwa, płynów eksploatacyjnych, żarówek, piór wycieraczek, obciążają najemcę.
 7. Najemca ma obowiązek zapoznać się z wydaną mu instrukcją obsługi pojazdu.
 8. W razie udziału przedmiotu najmu w kolizji lub wypadku drogowy, Najemca ma obowiązek niezwłocznego wezwania Policji oraz zawiadomienia Wynajmującego.
 9. W razie ujawnienia się usterki przedmiotu najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznego dostarczenia pojazdu do stacji serwisowej oraz zawiadomienia Wynajmującego.
 10. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu w sposób zgodny z zasadami prawidłowej eksploatacji, zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem pojazdu.
 11. Najemca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, poprawek i udoskonaleń przedmiotu najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 12. Przeglądy i naprawy dokonywane będą w stacjach serwisowych wskazanych przez Wynajmującego lub innych autoryzowanych stacjach uzgodnionych przez Strony.
 13. W razie konieczności dokonania naprawy, której koszt przekracza 100,00 zł, Najemca ma obowiązek uzyskać pisemną akceptację Wynajmującego.
 14. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie niedostarczenia w terminie pojazdu w celu wykonania przeglądu lub dokonania napraw w stacjach obsługi nie posiadających wymaganej autoryzacji.
 15. Utrata przez Wynajmującego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, spowodowana niewykonaniem przez Najemcę w wymaganym terminie badań technicznych lub niezgłoszenia wad objętych odpowiedzialnością z tytułu gwarancji lub rękojmi rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wynajmującego.
 16. Przedmiot najmu nie będzie wykorzystywany na torach wyścigowych, ani nie będzie brał udziału w zawodach sportowych – także organizowanych nieformalnie.
 17. W przedmiocie najmu, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym także e-papierosów.
 18. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny i bezpieczeństwo korzystania z pojazdów, w tym osób z nich korzystających, i zwalnia Wynajmującego z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu w całości.
 19. Wynajmujący ma prawo kontrolowania w każdym czasie poprzez upoważnione przez siebie osoby sposobu wykorzystania i stanu pojazdów stanowiących przedmiot najmu oraz dokumentów z nim związanych. W tym samym zakresie Wynajmujący ma prawo kontrolowania uprawnień Najemcy i osób przez niego upoważnionych do prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym wglądu w dokumenty.

§ 7. Odpowiedzialność za uszkodzenie przedmiotu najmu

 1. Najemca oświadcza, że znane są mu ogólne warunki ubezpieczenia przedmiotu najmu, o których to ubezpieczeniach jest mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w tym warunki powtórzone poniżej i wynikające z nich konsekwencje:
  1. w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu powodującego, że szkoda pokryta będzie z polisy ubezpieczeniowej AC, Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości ……………………………………………… zł (słownie:……………………………. tysięcy złotych) netto; która będzie pokrywać koszty utraconych zarobków, koszty miesięcznych opłat leasingowych oraz ewentualnych zwyżek ubezpieczenia AC.
  2. Najemca ma obowiązek na własny koszt dokonać napraw samochodu, w razie uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po jego stronie lub jeżeli nie jest znany sprawca uszkodzenia;
 2. Najemca jest uprawniony do żądania wydania Mu kopii ogólnych warunków ubezpieczenia przedmiotu najmu.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w przedmiocie najmu w okresie jego użytkowania powstałe z jego winy w części nie pokrytej ubezpieczeniem AC lub innych polis ubezpieczeniowych, w szczególności:
  1. powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby nieupoważnione;
  2. powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby będące w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
  3. powstałe podczas kierowania pojazdem bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem;
  4. powstałe podczas kierowania pojazdem bez wymaganego świadectwa kwalifikacji;
  5. gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
  6. powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji
  7. dokonywania okresowych badań technicznych;
  8. powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa;
  9. powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, bez zachowania zasad ostrożnej jazdy, a także zaistniałe na wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu.
  10. powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku, gdy:
   1. kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki (sterowniki) służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu;
   2. po opuszczeniu pojazdu nie dokonano:
    1. zabezpieczenia z należytą starannością poza pojazdem dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu) lub kluczyków (sterowników) służących do otwarcia, uruchomienia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą;
    2. zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą;
  11. powstałe w skutek przywłaszczenia pojazdu, w tym również przywłaszczenia pojazdu wynajmowanego zarobkowo.
  12. powstałe w skutek kradzieży radioodtwarzacza w przypadku, gdy po opuszczeniu pojazdu nie dokonano z należytą starannością zabezpieczenia poza pojazdem wynajmowanego odbiornika lub panelu.

§ 8. Zasady zwrotu przedmiotu najmu

 1. Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu po zakończeniu najmu w stanie niepogorszonym, z pełnym wyposażeniem i dokumentacją opisanymi w § 4. niniejszej umowy, umyty, posprzątany i zatankowany do pełna.
 2. Przedmiot najmu powinien być zwrócony w stanie umożliwiającym natychmiastowe oddanie go w kolejny najem.
 3. Szczegółowy stan pojazdu po jego zwrocie zostanie szczegółowo opisany w protokole zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. do niniejszej umowy.

§ 9. Inne kwestie związane ze stosunkiem najmu

 1. Strony wyłączają dopuszczalność oddania przedmiotu najmu przez najemcę w podnajem, bądź też oddania osobie trzeciej do używania pod jakimkolwiek innym tytułem prawnym.
 2. Jeżeli Najemca dokona ulepszeń przedmiotu Najmu, nie ma roszczenia o zatrzymanie ulepszeń ani o zwrot ich wartości, co nie wyłącza jego odpowiedzialności z tytułu kary umownej lub dalej idącej odpowiedzialności odszkodowawczej.